Adatkezelési tájékoztató

GARZON BÚTOR ZRT

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy a társaság, mint adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is megköveteli. Az alábbi tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. A tájékoztatóban szereplő fogalmak alatt a Rendeletben alkalmazott fogalmakat kell érteni, a nem szabályozott kérdésekben a Rendelet szabályait kell alkalmazni. A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére megismerhetővé kell tenni, részére meg kell küldeni.

Jelen tájékoztató az adatkezelőre, adatfeldolgozóra vonatkozó adatokat, az adatkezelés jogalapjait, céljait az ön lehetséges jogait, azok gyakorlásának lehetőségét tartalmazza.

AZ ADATKEZELŐRE VONATKOZÓ ADATOK

Garzon Bútor Zrt.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Bakony utca 4.
cégjegyzékszám: 07 10 001035
adószám: 11105020-2-07
E-mail: sales@garzon.hu
telefon: +36 22 512 220
fax: +36 22 329 403
weboldal: www.garzonfurniture.com

(a továbbiakban: Társaság)

A társaságok adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

dr. Kozma Gergely e.v. 52286010
e-mail: info@adatorom.hu

A teljes cégcsoportra vonatkozó adatvédelmi információk a http://www.garzon.hu/WEBSET_DOWNLOADS/17/3x_adatkezelesi_tajekoztato.pdf oldalon találhatók.

A TÁRSASÁG ADATFELDOLGOZÓI

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

A személyes adatokat a következő adatfeldolgozók részére is átadjuk annak érdekében, hogy azokat az utasításainknak, valamint az adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően, valamennyi további vonatkozó titoktartási és biztonsági intézkedéssel összhangban dolgozzák fel a számunkra.

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

1. A társaság informatikai szolgáltatója

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az informatikai szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Adatfeldolgozó megnevezése:

DOTROLL KFT.

Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Tel.: +36 - 1 - 432 - 3232
Fax: +36 - 1 - 432 - 3231
E-mail: support@dotroll.com
Ügyfélszolgálat: Munkanapokon 6:00-tól 22:00-ig.
Adószám: 13962982-2-42
Közösségi adószám: HU 13962982

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA

1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

A társaság hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén, az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az adatkezelési szabályzatban meghatározott hozzájáruló nyilatkozat szerinti tartalommal és tájékoztatással kéri.

Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a társaság internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés, ezért nem minősül hozzájárulásnak. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett

összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik – pl, értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése - a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.

A társaság nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

2. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók.

A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés nem függ az érintett hozzájárulásától, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

3. Jogos érdeken alapuló adatkezelés

A társaság az alkalmazott kamerás megfigyelés kapcsán külön tájékoztatást alkalmaz. A kamerarendszere kapcsán az adatkezelő és a harmadik felek jogos érdekeit megvizsgálta, értékelte.

A társaság, mint munkáltató által jogos érdeken alapuló adatkezelések esetén az adatkezelő és a munkavállalók jogos érdekeit megvizsgálta, értékelte. A társaság munkavállalóit a munkaviszony létesítésekor külön tájékoztatja az adatkezelésekről.

4. Az érintett jogainak elősegítése

A társaság valamennyi adatkezelése során biztosítja az érintett jogainak gyakorlását. Jogai gyakorlása érdekében a társaságot „az adatkezelőre vonatkozó adatok” részben szereplő elérhetőségeken tudja megkeresni.

A társaság a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

A kérelem teljesítése további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításának okairól a kézhezvételtől számított egy hónapon belül tájékoztatni kell az érintettet.

Ha a társaság nem intézkedik a kérelemmel kapcsolatban, legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint a felügyeleti hatóságnál panasz benyújtás, bírósági jogorvoslati jogáról.

Az érintett jelen tájékoztatóban feltüntetett jogait díjmentesen gyakorolhatja. Amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, adminisztratív költségeken alapuló ésszerű összegű díjat állapíthat meg, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha azok a célok, amelyekből az adatkezelő a személyes adatokat kezeli, nem vagy már nem teszi szükségessé az érintett azonosítását, a társaság nem köteles kiegészítő információkat megőrizni, beszerezni, vagy kezelni, hogy azért azonosítsa az érintettet, hogy megfeleljen a rendeletnek.

Ha a társaság nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, erről őt tájékoztatja. Az érintett ilyen esetben a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, az ezekhez kapcsolódó értesítéshez, és az adathordozhatósághoz való jogát nem gyakorolhatja, kivéve, az érintett jogai gyakorlása érdekében azonosítását lehetővé tevő kiegészítő információt nyújt.

Ha a társaságnak megalapozott kétségei vannak a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, az ezekhez kapcsolódó értesítéshez, és az adathordozhatósághoz való jogát, valamint a tiltakozáshoz való jogát gyakorló érintettel kapcsolatban, további személyazonosság megerősítéséhez szükséges információ nyújtását kérheti, az előző bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

5. Az adatkezelés célja, kezelt adatok

A társaság az adatok kezelését a következő célokból végzi:

Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés esetén az érintettek nevét és számlázási címét kezeli a társaság az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából. A számlák továbbítására könyvelési, adózási feladatokat végző könyvelő részére lehetséges. A számlákat 8 évig őrizzük.

Szerződéskötésre (beszállítói, vevői) vonatkozó adatkezelés esetén az érintettek tájékoztatására az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok tárolásának időtartamáról a szerződésben kerül sor.

Szerződések kapcsolattartói a szerződő felek alkalmazásában állnak, kapcsolattartói feladat ellátása munkaköri kötelességük ezért tájékoztatásukra munkáltatói tájékoztatás keretében kerül sor.

Ügyfélszolgálati (levelezés, telefonos kapcsolat) adatkezelés esetén a szerződéses partnerekkel a szerződés teljesítése jogalapon, illetve az érintett adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulást követő megkeresése alapján kerül sor. Az ügyfelek szerződésben rögzített adatait, kapcsolattartók adatait, illetve hozzájárulás alapján megadott adatait kezeljük, szerződés esetén a szerződésben meghatározott időtartamig, illetve a hozzájárulás esetén annak visszavonásáig.

A társaság által szervezett rendezvényeken fellépő és résztvevő személyek, készített képfelvételek esetén a társaság munkavállalói számára az önkéntes részvételt biztosítja. Az adatkezelés célja a munkahelyi kohézió erősítése, csapatépítés, a társaság jóhírnevének növelése. A rendezvényeken fellépő és a résztvevő személyekről a helyszíni tájékoztatást követően tömegfelvétel készülhet, amelyet a társaság a honlapján nyilvánosságra hozhat. A portréképek készítéséhez és a nyilvánosságra hozatalához az érintett hozzájárulása szükséges. A képfelvételek 1 évig a társaság honlapján elérhetők, utána archiválásukra kerül sor.

Hírlevélhez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást külön szabályzat tartalmazza, amely a társaság honlapján a hírlevélre feliratkozást megelőzően elérhető.

Önéletrajzok esetén a társaság az adatvédelmi szabályzat szerint jár el, az álláskiírásban tájékoztatót tesz közzé arról, hogy a pályázat részeként az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulást kell adni, amelynek hiányában a társaság az önéletrajzot megsemmisíti. A pályázati kiírás nélkül érkező önéletrajzok esetén, amennyiben az nem tartalmaz hozzájárulást az adatok 3 hónapig tartó kezelésére, a társaság kizárólag annak vizsgálatára jogosult, hogy a pályázati anyagnak megfelelő betöltetlen álláshellyel rendelkezik-e, amennyiben ilyen álláshely nem áll rendelkezésre, az érintett kérésére a papír alapú dokumentációt visszaküldi, az elektronikus dokumentációt megsemmisíti. Az adatkezelés célja a társaság leendő munkavállalóinak kiválasztása, szűrése, a személyi állomány folyamatos biztosítása.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

Az érintett jogai összefoglalva:

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg

4. Az érintett hozzáférési joga

5. A helyesbítéshez való jog

6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

9. Az adathordozhatósághoz való jog

10. A tiltakozáshoz való jog

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

12. Korlátozások

13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Jogai gyakorlása érdekében a társaságot „az adatkezelőre vonatkozó adatok” részben szereplő elérhetőségeken tudja megkeresni.

Az érintett jogai részleteiben:

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése a Rendelet 12. cikke értelmében

Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető

formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását, amelyről jelen tájékoztatóban fentebb külön címben tájékoztatást adtunk.

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik a Rendelet 13. cikke alapján

Jelen tájékoztató célja az érintettek előzetes tájékoztatásának biztosítása az adatkezelésről, amelynek keretében az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek kapcsán az érintettet tájékoztatni kell:

_a_z_ _a_d_a_t_k_e_z_e_l_ő _és_ _k_ép_v_i_s_e_l_őj_e_ _k_i_l_ét_ér_ől_ _és_ _e_l_ér_h_e_t_ős_ég_e_i_r_ől_,_

- az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),

-a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,

· _a jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,

· _a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik - , illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;

· _adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:

· _a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól;

· _az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

· _az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

· _a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

· _arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

· _az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg a Rendelet 14. cikke szerint

Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet az adatkezelőnek a személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbb egy hónapon

belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi 2. pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint a személyes adatok forrásáról és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog) írtak irányadók.

4. Az érintett hozzáférési joga a Rendelet 15. cikke értelmében

Hozzáférés alapján az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőnél érdeklődjön, és tőle visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy az alábbiakról tájékoztatást kapjon:

· _a_z_ _a_d_a_t_k_e_z_e_l_és_ _c_él_j_a_i_;_ _

· _a_z_ _ér_i_n_t_e_t_t_ _s_z_e_m_él_y_e_s_ _a_d_a_t_o_k_ _k_a_t_e_g_ór_i_ái_;_ _

· _azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

· _adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

· _az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

· _a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

· _ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

· _a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Amennyiben az érintett saját személyes adatairól másolatot kér, az adatkezelő azt az érintett rendelkezésére bocsátja.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a társaság elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésére, kivéve, ha azokat más formátumban kéri.

A társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett azonosítását követően rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, így például mások személyes adata nem igényelhető, kivéve a telefonon történt bejelentésről készült hanganyag teljes egészében kikérhető.

5. A helyesbítéshez való jog a Rendelet 16. cikke alapján

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az adatváltozást, amennyiben azok azonosító adatok, igazolni kell.

Az adatkezelés céljára figyelemmel, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) a Rendelet 17. cikke szerint

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben

· _a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

· _az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

· _az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

· _a_ _s_z_e_m_él_y_e_s_ _a_d_a_t_o_k_a_t_ _j_o_g_e_l_l_e_n_e_s_e_n_ _k_e_z_e_l_t_ék_;_ _

· _a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

· _a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges

· _a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

· _az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

· _a_ _n_ép_e_g_és_z_s_ég_üg_y_ _t_e_r_ül_e_t_ét_ _ér_i_n_t_ő _k_öz_ér_d_e_k_ _a_l_a_p_j_án_;_ _

· _a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

· _j_o_g_i_ _i_g_én_y_e_k_ _e_l_őt_e_r_j_e_s_z_t_és_éh_e_z_,_ _ér_v_én_y_e_s_ít_és_éh_e_z_,_ _i_l_l_e_t_v_e_ _v_éd_e_l_m_éh_e_z_._ _

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog a Rendelet 18. cikke alapján

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az érintett az alábbi esetekben jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést:

· _az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

· _az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

· _az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség a Rendelet 19. cikke értelmében

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

9. Az adathordozhatósághoz való jog a Rendelet 20. cikke szerint

Adathordozhatósághoz való jog: nem gyakorolható, mert a társaságnál automatizált módon nem történik adatkezelés.

10. A tiltakozáshoz való jog a Rendelet 21. cikke alapján

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (Rendelet 6. cikk (1) e) pontja), vagy jogos érdeken (Rendelet 6. cikk f) pontja) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Az érintett hozzájárulásán és a jogi kötelezettségen alapuló adatkezeléseknél nem gyakorolható.

Tiltakozást követően az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, a profilalkotás a Rendelet 22. cikke értelmében

A társaság automatikus döntéshozatalt, profilalkotást nem alkalmaz.

12. Korlátozások a Rendelet 23. cikke szerint

Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a jelen szabályzatban szereplő jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.

13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről a Rendelet 34. cikke alapján

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

· _az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

· _i_s_m_e_r_t_e_t_n_i_ _k_e_l_l_ _a_z_ _a_d_a_t_v_éd_e_l_m_i_ _i_n_c_i_d_e_n_s_b_ől_ _e_r_e_d_ő,_ _v_a_l_ós_z_ín_űs_ít_h_e_t_ő _k_öv_e_t_k_e_z_m_én_y_e_k_e_t_;_ _

· _ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

· _az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

· _az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

· _a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) a Rendelet 77. cikke értelmében

Ha úgy érzi, hogy az adatkezelés során sérelem érte, annak tényét a helyzet rendezése érdekében az adatkezelő felé bármikor jelezheti „az adatkezelőre vonatkozó adatok” részben szereplő elérhetőségeken.

Jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Székhely:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:www.naih.hu

15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog a Rendelet 78. cikke alapján

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog a Rendelet 79. cikke szerint

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

Jogi nyilatkozat:

A társaság weboldalai, az azokon található valamennyi kép, grafika, logó, szöveges tartalom, adat és információ, illetve azok elrendezése szerzői jogi védelem alatt áll, azokat részben vagy egészben – a rendeltetésszerű használatból eredő igényeket meghaladó mértékben – lemásolni, elektronikus vagy más módon tárolni, többszörözni, átruházni, terjeszteni, kinyomtatni, vagy nyilvánosságra hozni a társaság kifejezetten előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos. A jogosulatlan felhasználás jogszabályba ütközik, az ellen a társaság jogi eljárásokat kezdeményez.

Kelt, Székesfehérvár, 2018. május 25.